POSLÁNÍ

Posláním chráněného bydlení v Domově Kamélie Křižanov je poskytování nezbytné podpory lidem s lehkým a středním mentálním postižením v přirozeném prostředí malých domácností.

Kapacita sociální služby chráněné bydlení je 44 klientů.

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Získání větší samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život, být samostatný a v maximální možné míře zodpovědný za svůj život
 • Vytváření a upevňování sociálních a pracovních návyků,
 • Uplatnění klientů na trhu práce
 • Udržování a rozvíjení sociálních vazeb – rodina, přátelé, vrstevníci, komunita
 • Aktivní využívání veřejných služeb, zájmových, sportovních a kulturních aktivit

Záměry rozvoje DKK:

 • Transformace zařízení

 POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, czdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V souladu s všeobecně uznávanými principy poskytované služby Domova Kamélie Křižanov odráží zejména následující hodnoty:

 • Dodržujeme práva klientů
 • Prohlubujeme odbornost pracovního týmu
 • Respektujeme jedinečnost osobnosti klienta
 • Podporujeme aktivní způsob života klientů
 • Podporujeme život klientů v běžné společnosti
 • Klientům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují