Logo OPZ barevné

Projekt: "Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001899

Realizace projektu:1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Projekt se zaměřuje na identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele nově vzniklé pobytové služby Domov se zvláštním režimem. Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora této nově vzniklé sociální služby, formou podpory zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání a supervizí v přístupu k nově vzniklé komunitní službě s ohledem na prevenci přenosu ústavních prvků do služeb komunitního typu. Prostřednictvím realizovaných aktivit v rámci projektu získají pracovníci služby DZR znalosti a dovednosti potřebné k práci s osobami s PAS. Důležitou součástí aktivit je rovněž podpora aktivizace uživatelů služby.

Cílové skupiny projektu:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci

Aktivity projektu:

  • Zabezpečení dostatečného počtu odborných pracovníků pro podporu nově registrované služby
  • Zajištění odborné podpory specialistů pro osoby CS (pracovníky služby) a pro osoby sekundární CS (osoby s PAS)
  • Zlepšení kvality nově poskytované služby formou terapií a aktivizací 

První aktivity projektu se již začaly realizovat

V průběhu měsíců září a října již začaly první aktivity projektu. Vztah s druhým člověkem je mimo jiné budován z jednotlivých setkání a momentů vzájemné komunikace. I proto je důležité, že jednou z prvních aktivit byl v říjnu konaný úvodní seminář Videotréninku. Tento kurz poutavě vede lektorka Mgr. Petra Antonů, která zde všechny účastníky seznámila s metodou videotréninku interakcí, s teorií a způsobem práce. Součástí semináře byla rovněž krátká interaktivní cvičení i ukázky nahrávek z různých kontextů. Následovat budou již individuální videotréninky komunikace. V rámci klíčové aktivity tři se začaly realizovat různé druhy terapií pro klienty v Kadolci – arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a také psychologická podpora.

prvni aktivita

Videotrénink - školení

V projektu Krok do života se v listopadu a prosinci pokračovalo s terapiemi a také s metodou videotréninku - individuálními konzultacemi. Nově proběhlo akreditované školení 12. prosince 2016 s tématem „Přístup k lidem s mentálním postižením (bez/s autismem), metody práce“. Lektorka PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. z Národního ústavu pro autismus účastníky seznámila s mnoha přístupy, které lze uplatnit při práci s lidmi s postižením. Obsáhlou teorii doplnila mnoha příklady z vlastní praxe. Nyní bude projekt pokračovat již započatými aktivitami a dále se nově začnou realizovat supervize a diagnostiky.

Terapie v roce 2016

V roce 2016 byla poskytnuta aktivizace uživatelů služby několika různými terapiemi – muzikoterapií, arteterapií, canisterapií a také psychologickou podporou. V období září až prosinec 2016 v rámci projektu již proběhlo 12 hodin arteterapie, 9 hodin canisterapie, 12 hodin muzikoterapie a 16 hodin podpory psychologa.

muzikoweb

Školení "Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním"

Dalším školícím kurzem realizovaným v projektu byl kurz vzdělávácí agentury Seduca "Jak spěšně jednat s klientem s problémovým chováním“. Setkání se uskutečnilo 9. února 2017 s lektorem Mgr. Oldřichem Růžičkou. Pracovníci sociálních služeb se mnohdy obávají problémového chování svých klientů, proto je vzdělávací program zaměřen na práci s uživateli se specifickým chováním a se sklonem k agresi. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s možnostmi předcházení problémového chování klienta a prohloubit dovednosti pracovníků v komunikaci a v postupech v případě již vzniklého konfliktu. Byly také použity příklady dobré praxe.

Jako podpora práce pracovnic na středisku Kadolec se v rámci projektu uskutečňuje skupinová a individuální Supervize pod vedením PhDr. Hynka Jůna, Ph.D. Setkání jsou zaměřena na analýzu a vyhodnocování chování klientů, projednání výsledku supervize s příslušnými pracovníky včetně doporučení dalšího postupu ke zkvalitnění poskytování služeb příjemcem klientovi či klientům.

„Supervizor pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, být u nalézání nových řešení problematických situací. Supervize se může zaměřit na prohloubení prožívání, lepší porozumění, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale zprostředkovaně také jeho klientům, žákům, zaměstnancům atd.“

Školení Individuální plánování

V červnu proběhlo školení zaměřené na Individuální plánování průběhu sociální služby. Tento vzdělávací program lektorovala Bc. Simona Tomanová ze vzdělávací agentury Seduca. Cílem vzdělávání bylo zlepšit dovednosti pracovníků v sociálních službách při naplňování Standardu kvality sociální služby č. 5. Standard vychází z principu, že sociální služby mají být individuálně přizpůsobeny potřebám jednotlivých uživatelů, a že uživatelé musí mít možnost ovlivňovat jejich průběh a měnit osobní cíle, kterých chtějí prostřednictvím služeb dosáhnout.

Účastníci semináře se naučili a prohloubili si znalosti o tom, jak zjišťovat osobní přání, zájmy a cíle uživatelů služeb. Také nyní dokáží tvořit individuální plány tak, aby poskytované služby byly cílené a efektivní s využitím potenciálu jednotlivých uživatelů. V průběhy nechyběly ani zajímavé příklady dobré praxe.

Školení: Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem – úvod

Měsíc říjen byl ve znamení dalšího zajímavého školení, tentokrát pod vedením PhDr. Hynka Jůna, Ph.D. z Národního ústavu pro autismus. Kurz nesl název Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem – úvod. V rámci kurzu se také mimo jiné řešily konkrétní problémy v zařízení. Lektor se zabývá aktuálními problémy klientů a společně s pracovníky se navrhují možná řešení.

image66we

Školení Vztahy, intimita, sexualita u osob s PAS a mentálním postižením.

V únoru proběhl dvoudenní kurz „Vztahy, intimita, sexualita u osob s PAS a mentálním postižením. Kurz lektoroval PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. a PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.  z Národního ústavu pro autismus. Školení bylo vedeno teoreticky s mnoha příklady dobré praxe. Účastníci během kurzu pracovali ve skupinách. Hlavním tématem byly základy lidské sexuality, jejího dopadu na kvalitu života, úskalí absence sexuálního života pro uživatele pobytových služeb, a možná rizika dovolení sexuálního vyžití. Osou kurzu byla také společná tvorba Protokolu sexuality.

Prezentace projektu na Konferenci

Projekt „Krok do života“ a jeho realizace byl prezentován na Konferenci „Současné trendy v péči o osoby s autismem“, která se konala 11. dubna 2018 v Jihlavě. Projekt prezentovala ředitelka Domova Kamélie Mgr. Silvie Tomšíková a manažerka projektu Ing. Marcela Slavíková. Akce se konala pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina.

 

Projekt je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

banner 150x60 daruj hracku gls leksys