Projekt: "Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001899
Realizace projektu:1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Projekt se zaměřuje na identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele nově vzniklé pobytové služby Domov se zvláštním režimem. Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora této nově vzniklé sociální služby, formou podpory zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání a supervizí v přístupu k nově vzniklé komunitní službě s ohledem na prevenci přenosu ústavních prvků do služeb komunitního typu. Prostřednictvím realizovaných aktivit v rámci projektu získají pracovníci služby DZR znalosti a dovednosti potřebné k práci s osobami s PAS. Důležitou součástí aktivit je rovněž podpora aktivizace uživatelů služby.

Cílové skupiny projektu:

  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Sociální pracovníci

Aktivity projektu:

  • Zabezpečení dostatečného počtu odborných pracovníků pro podporu nově registrované služby
  • Zajištění odborné podpory specialistů pro osoby CS (pracovníky služby) a pro osoby sekundární CS (osoby s PAS)
  • Zlepšení kvality nově poskytované služby formou terapií a aktivizací 

 

Zhodnocení změn ve službě - viz. Dokumenty

První aktivity projektu se již začaly realizovat

V průběhu měsíců září a října již začaly první aktivity projektu. Vztah s druhým člověkem je mimo jiné budován z jednotlivých setkání a momentů vzájemné komunikace. I proto je důležité, že jednou z prvních aktivit byl v říjnu konaný úvodní seminář Videotréninku. Tento kurz poutavě vede lektorka Mgr. Petra Antonů, která zde všechny účastníky seznámila s metodou videotréninku interakcí, s teorií a způsobem práce. Součástí semináře byla rovněž krátká interaktivní cvičení i ukázky nahrávek z různých kontextů. Následovat budou již individuální videotréninky komunikace. V rámci klíčové aktivity tři se začaly realizovat různé druhy terapií pro klienty v Kadolci – arteterapie, muzikoterapie, canisterapie a také psychologická podpora.

prvni aktivita

Videotrénink - školení

V projektu Krok do života se v listopadu a prosinci pokračovalo s terapiemi a také s metodou videotréninku - individuálními konzultacemi. Nově proběhlo akreditované školení 12. prosince 2016 s tématem „Přístup k lidem s mentálním postižením (bez/s autismem), metody práce“. Lektorka PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. z Národního ústavu pro autismus účastníky seznámila s mnoha přístupy, které lze uplatnit při práci s lidmi s postižením. Obsáhlou teorii doplnila mnoha příklady z vlastní praxe. Nyní bude projekt pokračovat již započatými aktivitami a dále se nově začnou realizovat supervize a diagnostiky.

Terapie v roce 2016

V roce 2016 byla poskytnuta aktivizace uživatelů služby několika různými terapiemi – muzikoterapií, arteterapií, canisterapií a také psychologickou podporou. V období září až prosinec 2016 v rámci projektu již proběhlo 12 hodin arteterapie, 9 hodin canisterapie, 12 hodin muzikoterapie a 16 hodin podpory psychologa.

muzikoweb

Školení "Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním"

Dalším školícím kurzem realizovaným v projektu byl kurz vzdělávácí agentury Seduca "Jak spěšně jednat s klientem s problémovým chováním“. Setkání se uskutečnilo 9. února 2017 s lektorem Mgr. Oldřichem Růžičkou. Pracovníci sociálních služeb se mnohdy obávají problémového chování svých klientů, proto je vzdělávací program zaměřen na práci s uživateli se specifickým chováním a se sklonem k agresi. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s možnostmi předcházení problémového chování klienta a prohloubit dovednosti pracovníků v komunikaci a v postupech v případě již vzniklého konfliktu. Byly také použity příklady dobré praxe.

Jako podpora práce pracovnic na středisku Kadolec se v rámci projektu uskutečňuje skupinová a individuální Supervize pod vedením PhDr. Hynka Jůna, Ph.D. Setkání jsou zaměřena na analýzu a vyhodnocování chování klientů, projednání výsledku supervize s příslušnými pracovníky včetně doporučení dalšího postupu ke zkvalitnění poskytování služeb příjemcem klientovi či klientům.

„Supervizor pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, být u nalézání nových řešení problematických situací. Supervize se může zaměřit na prohloubení prožívání, lepší porozumění, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale zprostředkovaně také jeho klientům, žákům, zaměstnancům atd.“

Školení Individuální plánování

V červnu proběhlo školení zaměřené na Individuální plánování průběhu sociální služby. Tento vzdělávací program lektorovala Bc. Simona Tomanová ze vzdělávací agentury Seduca. Cílem vzdělávání bylo zlepšit dovednosti pracovníků v sociálních službách při naplňování Standardu kvality sociální služby č. 5. Standard vychází z principu, že sociální služby mají být individuálně přizpůsobeny potřebám jednotlivých uživatelů, a že uživatelé musí mít možnost ovlivňovat jejich průběh a měnit osobní cíle, kterých chtějí prostřednictvím služeb dosáhnout.

Účastníci semináře se naučili a prohloubili si znalosti o tom, jak zjišťovat osobní přání, zájmy a cíle uživatelů služeb. Také nyní dokáží tvořit individuální plány tak, aby poskytované služby byly cílené a efektivní s využitím potenciálu jednotlivých uživatelů. V průběhy nechyběly ani zajímavé příklady dobré praxe.

Školení: Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem – úvod

Měsíc říjen byl ve znamení dalšího zajímavého školení, tentokrát pod vedením PhDr. Hynka Jůna, Ph.D. z Národního ústavu pro autismus. Kurz nesl název Terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo autismem – úvod. V rámci kurzu se také mimo jiné řešily konkrétní problémy v zařízení. Lektor se zabývá aktuálními problémy klientů a společně s pracovníky se navrhují možná řešení.

image66we

V únoru proběhl dvoudenní kurz „Vztahy, intimita, sexualita u osob s PAS a mentálním postižením. Kurz lektoroval PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. a PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. Národního ústavu pro autismus. Školení bylo vedeno teoreticky s mnoha příklady dobré praxe. Účastníci během kurzu pracovali ve skupinách. Hlavním tématem byly základy lidské sexuality, jejího dopadu na kvalitu života, úskalí absence sexuálního života pro uživatele pobytových služeb, a možná rizika dovolení sexuálního vyžití. Osou kurzu byla také společná tvorba Protokolu sexuality.

Projekt „Krok do života“ a jeho realizace byl prezentován na Konferenci „Současné trendy v péči o osoby s autismem“, která se konala 11. dubna 2018 v Jihlavě. Projekt prezentovala ředitelka Domova Kamélie Mgr. Silvie Tomšíková a manažerka projektu Ing. Marcela Slavíková. Akce se konala pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina. 

Školení Syndrom vyhoření, aneb jak hořet a nevyhořet

V samotném závěru měsíce června se uskutečnil dvoudenní kurz „Syndrom vyhoření, aneb jak hořet a nevyhořet“, který je akreditovaný MPSV. Školení lektoroval Mgr. Roman Pešek z Národního ústavu pro autismus, který je vycvičený v kognitivně behaviorální terapii, jenž je ověřeně účinným přístupem mj. pro prevenci a zvládání syndromu vyhoření. Během tohoto kurzu jsme získali základní informace a doporučení ohledně syndromu vyhoření. Hlavní důraz byl kladen na nácviky praktických dovedností, tj. jak lépe předcházet a zvládat dlouhodobý intenzivní stres a zvyšovat si vlastní odolnost. Mezi tematické oblasti probírané v patří – osobnost člověka (myšlení, emoce, tělo), rizikové a ochranné faktory v pracovním prostředí a mimopracovní vztahy s partnerem a přáteli. Nacvičovala se také např. kognitivní práce se škodlivými myšlenkovými přesvědčeními, nácvik asertivních dovedností (odmítání, dávání a přijímání kritiky, dávání a přijímání komplimentů, žádost o pomoc). Proběhl také nácvik strukturovaného řešení mezilidských konfliktů a praktická ukázka Bálintovské skupiny, kterou lze využít jako účinnou formu skupinové supervize.

Školení Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením

V září proběhlo dvoudenní školení pod názvem Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem. Tento kurz byl veden lektorem PhDr. Hynkem Jůnem, Ph.D. Náplní dvoudenního ryze praktického kurzu byla zejména zážitková ukázka technik pro zvládnutí slovní agrese. Účastníci si postupně vyzkoušeli různé techniky, které vedou buď k zastavení klienta, nebo vedou k psychohygieně personálu ve chvíli, kdy je klient nezastavitelný. Byl také věnován prostor pro řešení praktických aktuálních problémů účastníků kurzu.

IMG 593

Projekt Krok do života rok 2019 zahájil dvoudenním kurzem, který se zabýval Terapií problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem. Školení vedl PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. z Národního ústavu pro autismus. Účastníci si nejdříve osvojili teoretické základy, které poté mohou využít ve své práci při zvládání problémového chování. Dalším krokem byla také změna postojů personálu k problémovému chování tak, aby svými postoji a následným chováním nespouštěli agresi u svých klientů. Na závěr kurzu se společně vytvářely krizové scénáře pro zařízení ve chvíli agresivního chování klientů.

Podpora aktivizace uživatelů služby probíhala každý měsíc několika různými terapiemi – muzikoterapií, arteterapií, canisterapií a také psychologickou podporou. Celkem se během roku  2018 uskutečnilo 48 hodin arteterapie, 36 hodin canisterapie, 48 hodin muzikoterapie a 48 hodin podpory psychologa.

IMG we

Péče o pečující v sociálních službách

V dubnu se uskutečnil poslední ze vzdělávacích kurzu projektu Krok do života – kurz Péče o pečující v sociálních službách. Lektorka Mgr. Kristýna Bredlerová, Dis. účastníky provedla oblastmi jako profesionální zátěže v sociálních službách, strach, úzkost, deprese, důsledky dlouhodobého přetížení a syndrom vyhoření. Povídali jsme si také o identifikaci zásob sil, o vlastní míře vyčerpání a zvládání stresu. Nevynechali jsme ani obranné mechanismy a jak harmonizovat soukromé i pracovní vztahy.

Projekt „Krok do života“ je úspěšně zrealizovaný. Celkem proběhlo 9 jedno i vícedenních školení, 140 hodin arteterapie, 105 hodin canisterapie, 140 hodin muzikoterapie a 144 podpůrných hodin od psychologa. Uskutečnil se videotrénink, individuální a skupinové supervize a diagnostiky a konzultace. Realizace projektových aktivit se zásadním způsobem kladně odrazila na způsobu poskytování služeb lidem s mentálním postižením v komunitní domácnosti. Klienti byli zapojováni do chodu domácností (úklid, výzdoba, nákupy). Během nácviku různých jednoduchých činností si tak upevňovali návyky v oblasti samostatnosti a soběstačnosti. Pracovníci se díky aktivitám obeznámili se situací jednotlivých klientů. Díky dobrému porozumění aktuálním stavům a potřebách klientů bylo možné nastavit poskytování služby klientům na míru a zlepšit i způsob individuálního plánování služby pro klienta i prostřednictvím společného řešení při supervizích. V závěru projektu byla vytvořena Souhrnná informace o zhodnocení změn ve službě na základě realizace projektu.

Projekt je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Logo OPZ barevné

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.