Denní stacionář se nachází v Třešti na ulici Nádražní č. p. 1473/20a. Budova stacionáře je umístěna ve dvoře střediska Domova Kamélie v Třešti (Nádražní č. p. 438/20).

Stacionář je určen dospělým osobám s mentálním postižením. Služba je ambulantní tzn., že uživatelé do stacionáře denně dochází/dojíždí a odtud se pak vracejí zpět do svých rodin. Provozní doba denního stacionáře je v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 hodin.


POSLÁNÍ

Denní stacionář je ambulantní sociální službou, jejímž posláním je poskytování nezbytné individuální podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením, rozvoj jejich schopností, dovedností a sociálních kontaktů.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Snižování závislosti klienta na sociální službě
 • Podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
 • Aktivní trávení času
 • Podpora a rozvoj schopností, dovedností a pracovních návyků
 • Přibližování života klientů způsobu života jejich vrstevníků
 • Udržování a rozvíjení sociálních vazeb – rodina, přátelé, vrstevníci, komunita
 • Využívání dalších běžných dostupných služeb


ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME

V souladu s všeobecně uznávanými principy poskytované služby Domova Kamélie Křižanov odráží zejména následující hodnoty:

 • Dodržujeme práva klientů
 • Prohlubujeme odbornost pracovního týmu
 • Respektujeme jedinečnost osobnosti klienta
 • Podporujeme aktivní způsob života klientů
 • Podporujeme život klientů v běžné společnosti
 • Klientům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují


POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

Základní činnosti při poskytování sociální služby v denním stacionáři se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (multismyslová terapie – snoezelen, volnočasové a zájmové aktivity, relaxace, masáže, cvičení)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (akce, výlety, procházky)
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí