Domov Kamélie Křižanov nabízí v rámci poskytování sociálních služeb aktivizační a zájmové činnosti. Úkolem těchto činností je zprostředkovávání kontaktu klientů se společenským prostředím, zajišťování zájmových a volnočasových aktivit. Cílem je vybavit klienty v rámci jejich možností základními poznatky a praktickými dovednostmi, které jim umožní zapojit se do společenského života. Jedná se o rozvoj rozumových schopností, pohybových a praktických dovedností, vedení k sebeobsluze, k návykům společenského chování a o odstraňování či zmírnění handicapu v oblasti komunikace. Důraz se klade na přizpůsobení se životu v běžné společnosti. Klienti jsou vedeni a motivováni k využívání nabídky kulturních, sportovních, pracovních a zájmových činností také mimo naše zařízení, a to v Křižanově či dalších dostupných lokalitách.

V rámci aktivizačních činností je v našem zařízení možné navštěvovat různé terapie (hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, biblioterapie, arteterapie, ergoterapie, trampoterapie) a dále aktivizační dílny (keramická, výtvarná a textilní dílna, hmatové modelování).

DOZP aktivizace 1  DOZP aktivizace 2  DOZP aktivizace 3