Domov pro osoby se zdravotním postižením je celoroční pobytová služba s kapacitou 92 klientů. V rámci této služby je mimo jiné nabízena ošetřovatelská péče, zajišťovaná vlastním zdravotnickým personálem.

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Domově Kamélie Křižanov je poskytování nezbytné podpory lidem s mentálním postižením na cestě k běžnému způsobu života s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti.

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Snižování závislosti klienta na pobytové sociální službě
 • Podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
 • Aktivizace, podpora a rozvoj schopností, dovedností a pracovních návyků
 • Přibližování života klientů způsobu života jejich vrstevníků
 • Udržování a rozvíjení sociálních vazeb – rodina, přátelé, vrstevníci, komunita
 • Bydlení klientů v běžné společnosti

Záměry rozvoje:

 • Transformace zařízení

ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V souladu s všeobecně uznávanými principy poskytované služby Domova Kamélie Křižanov odráží zejména následující hodnoty:

 • Dodržujeme práva klientů
 • Prohlubujeme odbornost pracovního týmu
 • Respektujeme jedinečnost osobnosti klienta
 • Podporujeme aktivní způsob života klientů
 • Podporujeme život klientů v běžné společnosti
 • Klientům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí